Statut udruge

Zagreb, 02. srpnja 2018.

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014 i 70/2017) i Članka 23. Statuta Udruge Artemus od 20.03.2013. godine, Skupština Udruge Artemus na sjednici održanoj 02.07.2018. godine, donijela je:

STATUT UDRUGE ARTEMUS

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje: naziv udruge, skraćeni naziv udruge, naziv udruge na stranom jeziku, skraćeni naziv udruge na stranom jeziku; sjedište udruge; teritorij djelovanja udruge; zastupanje udruge; znak udruge i njegov izgled, izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, uvjeti i načini prestanka članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge; teritorijalno djelovanje udruge; prijelazne i završne odredbe; druga pitanja od značaja za Udrugu Artemus.

Članak 2.

Naziv udruge glasi: Udruga Artemus. Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: Artemus Association. Skraćeni naziv Udruge glasi: Artemus

Članak 3.

Udruga Artemus (u daljnjem tekstu: Udruga) je udruga građana i ima svojstvo neprofitne pravne osobe upisane u Registar udruga pri Gradskom uredu za opću upravu.
Udruga ima prava, obveze i odgovornosti utvrđene Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Djelovanje Udruge je od interesa za opće dobro.

Udrugu predstavljaju i zastupaju Predsjednik Udruge, Dopredsjednik i Izvršni direktor. Skupština može ovlastiti i druge članove Udruge za zastupanje.

Članak 4.

Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Upravni odbor Udruge.
Udruga djeluje na cjelokupnom području Republike Hrvatske. U cilju ostvarivanja djelatnosti za koje je osnovana, Udruga može djelovati i na području izvan Republike Hrvatske sukladno pravnom poretku dotične države.

Članak 5.

Udruga ima znak. Znak je silueta streličara u profilu, s lukom i strijelom.

Udruga ima svoj pečat koji je okruglog oblika, promjera 40 mm. U pečatu se u središtu nalazi grafički znak Udruge, a oko njega je u krug ispisano „Udruga Artemus“ i „Association Artemus“. Pečat čuvaju i ovlašteni su koristiti osobe za zastupanje Udruge i članovi Upravnog odbora.

II. VIZIJA I MISIJA UDRUGE

Članak 6.

Vizija Udruge

Vizija udruge je svijet mira i blagostanja u kojem svi ravnopravno sudjeluju u stvaranju humanog društva i slobodni su izraziti svoje kreativne potencijale na dobrobit čovječanstva, biljnog i životinjskog svijeta, čitave planete Zemlje, i dalje.

Misija Udruge

Misija udruge su osmišljavanje i provedba različitih aktivnosti kojima se promiče i potiče stvaralaštvo, zdrav način života, obrazovanje, očuvanje okoliša i prirode, ravnopravnost ljudi i koje educiraju o njihovom značaju za pojedince i društvo u cjelini.

III. NAČELA, CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

Načela djelovanja Udruge su

Samostalnost organizacije u radu.
Etička načela odgovornosti, nepristranosti, transparentnosti, demokratičnosti i jednakosti u upravljanju organizacijom i očitovanju volje članova, načela odgovornosti pojedinca i organizacije za rad, poštivanje različitosti stavova, misli i ideja, nacionalnih, spolnih, rodnih, socijalnih, seksualnih, vjerskih, akademskih i svih drugih različitosti i slobode izbora. Udruga se protivi bilo kojem obliku diskriminacije i uznemiravanja.

Članak 8.

Ciljevi Udruge

Udruga ima slijedeće ciljeve:

 • unaprjeđenje kvalitete života kroz promicanje i poticanje kreativnosti u svim područjima
 • promicanje i poticanje prevencije i poboljšanja zdravlja, zdravog načina života i osobnog razvoja
 • promicanje izgradnje zdravog i humanog društva u Hrvatskoj i svijetu
 • informiranje, senzibiliziranje i educiranje šire javnost o važnosti kreativnosti za razvoj djece, mladih, opće populacije i društva
 • promicanje hrvatske kulture i umjetnika iz Hrvatske u inozemstvu
 • poticanje inovativne prakse i slobode izražavanja
 • informiranje, senzibiliziranje i educiranje šire javnosti o ekološkim načinima utjecaja na zdravlje planete
 • promicanje održivog razvoja i zaštite okoliša
 • poticanje mladih na volonterski rad i aktivno sudjelovanje u zajednici
 • promicanje ravnopravnosti pojedinaca po osnovi životnog uvjerenja
 • promicanje razvoja civilnog društva i razvoja lokalne zajednice
 • poticanje i omogućavanje cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih
 • promicanje vrijednosti jednakosti, ravnopravnosti, suosjećanja, pravednosti i tolerancije kao osnovnih vrijednosti na kojima počiva zdravo društvo, u kojemu su te vrijednosti utkane kao osnova za djelovanje, rast, održivi razvoj i opće dobro
 • zalaganje za slobodan razvoj pojedinaca i njihovo slobodno stvaralačko, kulturno-umjetničko, duhovno i drugo izražavanje

Članak 9.

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima

 • kultura i umjetnost
 • obrazovanje, znanost i istraživanje
 • međunarodna suradnja
 • zaštita zdravlja
 • duhovnost
 • demokratska politička kultura
 • ljudska prava
 • zaštita okoliša i prirode

Članak 10.

Ciljane skupine Udruge

 • građani – opća populacija
 • mladi – opća populacija
 • djeca – opća populacija
 • učenici
 • studenti
 • osobe starije životne dobi
 • žene
 • roditelji
 • odgojno – obrazovne ustanove
 • odgojno – obrazovni djelatnici
 • ljubitelji životinja
 • volonteri
 • udruge i građanske inicijative
 • mali i srednji poduzetnici i obrtnici
 • poslovne organizacije
 • predstavnici medija
 • regionalna ili lokalna samouprava
 • tijela državne uprave
 • turisti
 • ostali

Članak 11.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge

 • okupljanje građana koji se žele uključiti u promicanje i ostvarivanje ciljeva Udruge sudjelovanjem u radu Udruge
 • okupljanje likovnih, književnih, glazbenih, audiovizualnih, multimedijskih i drugih stvaralaca, profesionalnih i amatera
 • organiziranje aktivnosti u svrhu uključivanja djece i mladih u društveni i kulturni život
 • organiziranje i priređivanje festivala, izložbi, javnih tribina, predstava, glazbenih i glazbeno-scenskih događanja, audiovizualnih i multimedijalnih priredbi, radionica, edukacijskih programa i ostalih kulturnih, znanstvenih i interdisciplinarnih događanja
 • nakladništvo, produkcija nosača slike i zvuka, elektronički audio-vizualni zapisi i ostali oblici zapisivanja, stvaranja i dokumentiranja
 • upoznavanje javnosti na različite načine s radom svojih članova, s radom kulturnih stvaralaca te drugih srodnih udruga
 • savjetodavne i uslužne djelatnosti na područjima djelovanja Udruge
 • suradnja s osobama i organizacijama sličnih ciljeva u inozemstvu

Članak 12.

Radi ostvarivanja ciljeva Udruga će, sukladno posebnim propisima, obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:

Gospodarske djelatnosti Udruge

 • organizacija kulturnih manifestacija vezanih uz ciljeve Udruge
 • organizacija edukacijskih programa, tečajeva, seminara, radionica, konferencija, stručnih skupova
 • najam prostora i opreme u vlasništvu Udruge
 • izrada i prodaja predmeta (nakita i suvenira), sukladno Zakonu o trgovini
 • izrada internetskih stranica i računalnih programa
 • izdavačka djelatnost sukladno posebnim propisima
 • savjetodavna i uslužna djelatnost na područjima djelovanja Udruge

Svaki ostvareni višak prihoda nad rashodima Udruge koristit će se u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge i provođenja djelatnosti Udruge.

IV. UDRUŽIVANJE I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGE

Članak 13.

Udruga surađuje sa srodnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu, te s pojedincima iz drugih udruga i izvan njih. Udruga može biti članom mreža srodnih  udruga i organizacija u Hrvatskoj i inozemstvu, o čemu odluku donosi Skupština Udruge.

Udruga može osnovati ustrojstvene oblike koji nemaju svojstvo pravne osobe, a to su podružnice, sekcije, ogranke i klubove.

Podružnice se osnivaju izvan sjedišta Udruge, ukoliko Udruga provodi više programa ili jedan izuzetno obiman, tako da se organiziranjem podružnica olakšava rad Udruge. Podružnica objedinjuje rad sekcija na svom području.
Sekcija se može baviti jednim od užih područja djelovanja.
Odluku o osnivanju podružnice s određenim sjedištem i ostalih ustrojstvenih oblika donosi Upravni odbor. Upravni odbor imenuje osobu ovlaštenu za predstavljanje ustrojstvenog oblika podružnice ili ogranka Udruge.

Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova Udruga može sa stručnim osobama sklapati ugovore o radu, ugovore o autorskom djelu ili ugovore o djelu.

V. VOLONTIRANJE

Članak 14.

Udruga provodi program volontiranja samostalno i u suradnji s volonterskim centrima. Pri njegovom provođenju pridržava se Zakona o volonterstvu, Etičkog kodeksa Udruge i Etičkog kodeksa volontera.

VI. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 15.

Rad Udruge je javan.

Javnost djelovanja Udruge osigurava se

 • izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge
 • izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvješća o radu Udruge na internetskim stranicama i u glasilima Udruge
 • javnim priopćavanjem.

VII. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 16.

Članstvo u Udruzi je dragovoljno. U Udrugu se učlanjuje putem online pristupnice ili računalno ispisane pristupnice.

Redovnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba, hrvatski državljani i stranci, kao i pravne osobe sa sjedištem u zemlji i inozemstvu, koja je zainteresirana za kontinuirano sudjelovanje u ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća načela djelovanja, ciljeve i Statut Udruge.
O primanju u redovno članstvo odlučuje Upravni odbor. Na  odluku  Upravnog  odbora  moguće  je  podnijeti žalbu Skupštini. Žalba se podnosi u pisanom obliku u roku od 14 dana po primanju odluke. O žalbi odlučuje Skupština. Odluka Skupštine je konačna.

Podržavajućim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba, hrvatski državljani i stranci, kao i pravne osobe sa sjedištem u zemlji i inozemstvu, koja prihvaća načela djelovanja, ciljeve i Statut Udruge ali povremeno sudjeluje u ostvarivanju ciljeva Udruge. Podržavajući član Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba za koju se obavljaju aktivnosti Udruge ili za kojem Udruga pomaže.
Podržavajući članovi Udruge sudjeluju u radu Udruge, i primaju obavijesti o radu, glasilo i program Udruge ali bez mogućnosti da biraju i budu birani u tijela Udruge i bez prava glasa u Skupštini.

Počasni članovi Udruge mogu biti osobe, udruge, društva i druge organizacije koje prihvaćaju načela djelovanja, ciljeve i Statut Udruge te su pomogle ili pomažu Udrugu donacijama, preporukama, stručnim savjetima i kontaktima. Prijedlog za počasno članstvo može dati svaki redovni član Udruge. Odluku  o  počasnom  članstvu  donosi  Skupština. Počasni članovi ne plaćaju članarinu, sudjeluju u radu Udruge, ali bez mogućnosti da biraju i budu birani u tijela Udruge i bez prava glasa u Skupštini.

Članak 17.

Udruga vodi popis svojih članova. Popis se vodi elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu i prezimenu ili nazivu člana, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, datum pristupanja udruzi, kategorija članstva i datum prestanka članstva u udruzi. Popis članova dostupan je na uvid članovima Udruge i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.
Popis članova vodi Izvršni direktor Udruge.

Udruga se obvezuje da neće zloupotrebljavati osobne podatke iz obrasca članske pristupnice. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet člana (primjerice ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja, OIB, datum rođenja i drugo). Udruga neće dostavljati niti razotkriti osobne podatke člana trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon. Svi djelatnici i volonteri Udruge odgovorni su za poštivanje načela zaštite osobnih podataka.

Članak 18.

Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge

Prava članova Udruge

 • aktivno sudjelovanje u upravljanju svim poslovima Udruge
 • birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom (samo redovni članovi)
 • biti informirani o svim aktivnostima Udruge
 • imati uvid u sve dokumente i odluke Udruge
 • aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Udruge
 • koristiti se imenom Udruge u svim vlastitim projektima koji su u skladu s djelatnošću Udruge, uz znanje i pismeno odobrenje Upravnog odbora
 • te tražiti pomoć u ostvarivanju svojih ideja unutar područja djelovanja Udruge.

Obveze i odgovornosti članova Udruge

 • sudjelovanje u radu Skupštine
 • aktivno sudjelovanje i rad na promicanju ciljeva Udruge
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge
 • evaluiranje i nadzor rada Udruge
 • plaćanje članarineu skladu s Pravilnikom o članarinama Udruge
 • pridržavanje odredaba Statuta i drugih općih akata Udruge te odluka tijela Udruge
 • čuvanje materijalnih dobara Udruge i izvršavanje preuzetih obaveza.

 Članak 19.

Članstvo u Udruzi prestaje

 • dragovoljnim istupanjem, u roku od 15 dana od podnošenja Zahtjeva Upravnom odboru Udruge, u pisanom obliku
 • isključenjem
 • smrću člana Udruge.

Stegovna odgovornost članova

Članak 20.

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.

Članak 21.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

 • kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge
 • nepoštivanje odredaba Statuta
 • nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge
 • neizvršavanje preuzetih obveza
 • nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi
 • nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge
 • narušavanje ugleda Udruge.

Članak 22.

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku. Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Udruge. Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Upravni odbor Udruge.

Članak 23.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.

Članak 24.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti Upravni odbor može izreći sljedeće stegovne mjere:

 1. Opomena
 1. Isključenje iz Udruge.

Odluka o stegovnoj mjeri mora biti obrazložena i dostavljena članovima u pisanom obliku.

Članak 25.

Član udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku 15 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 26.

Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Upravni odbor ili Skupštinu Udruge na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge.

Svaki član Udruge ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge.

Na upozorenja i pritužbe člana Upravni odbor ili Skupština dužni su odgovoriti pisano u roku 15 dana od primitka istih.

VIII. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 27.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Članak 28.

Tijela Udruge

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Predsjednik
 4. Dopredsjednik
 5. Izvršni direktor
 6. Skupština Udruge

1. Skupština Udruge

Članak 29.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni redovni članovi Udruge te predstavnik pravne osobe redovne članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

Skupština može biti redovna, izvanredna i izborna.

Skupštinu saziva i vodi Predsjednik Udruge koji predlaže dnevni red Skupštine.
U slučaju njegove spriječenosti, sjednicu Skupštine vodi Dopredsjednik. Predsjednik je dužan sazvati Skupštinu najmanje jednom godišnje, a izbornu skupštinu saziva se svake četiri godine.

Skupština se saziva najmanje 30 dana prije održavanja sjednice pismenim pozivom elektroničkom poštom koji se upućuje svim redovnim članovima Udruge. Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Članak 30.

Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine ukoliko to od njega traži Upravni odbor, ili ukoliko to od njega zatraži više od polovice članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, sazvat će je predlagatelji.

Članak 31.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, sjednicu Skupštine saziva posljednja osoba upisana u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge ili 1/3 članova Udruge, upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima.

Članak 32.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina svih redovnih članova Udruge. Skupština donosi odluke nadpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Odluka o prestanku djelovanja Udruge donosi se dvotrećinskom većinom svih redovnih članova Udruge.

Glasanje na sjednicama Skupštine je javno.
Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 Članak 33.

Skupština udruge:

 • usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune
 • donosi sve druge opće akte Udruge
 • daje tumačenje Statuta i općih akata Udruge
 • donosi godišnji program rada i financijski plan Udruge
 • bira i razrješuje Predsjednika Udruge
 • bira i razrješuje članove Upravnog odbora Udruge
 • odlučuje o visini članarine
 • donosi sistematizaciju radnih mjesta
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti Udruge
 • odlučuje o udruživanju Udruge u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga u Hrvatskoj i inozemstvu
 • usvaja godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće Udruge
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • imenuje i opoziva likvidatora Udruge
 • donosi odluku o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

Članak 34.

Rad Skupštine valjan je ukoliko je prisutna najmanje polovina redovnog članstva. Skupštini se može prisustvovati i preko videokonferencije.

Ako na početku sjednice nema kvoruma, sjednica se odgađa na pola sata, nakon čega Skupština može odlučivati ako je prisutna najmanje jedna trećina članova.

U slučaju iz st. 2 ovog članka Skupština ne može odlučivati o izmjenama i dopunama Statuta, prestanku Udruge niti o izboru i razrješenju tijela Udruge.

Članak 35.

Skupština odlučuje javnim glasanjem, a pravovaljane odluke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Statut, te njegove izmjene i dopune donose se natpolovičnom većinom svih članova Skupštine.

O izboru članova tijela Udruge, Skupština odlučuje tajnim glasanjem. Iznimno, Skupština može donijeti odluku da i o nekim drugim pitanjima odlučuje tajnim glasanjem. Skupština ne može odlučiti o javnom glasanju za izbor članova tijela Udruge.

2. Upravni odbor Udruge

Članak 36.

Upravni odbor sačinjavaju Predsjednik te dva izabrana člana Upravnog odbora.
Sve članove Upravnog odbora bira i razrješuje Skupština na period od četiri godine.
Članovi Upravnog odbora ne smiju biti zaposleni u Udruzi, osim Predsjednika Udruge.

Članak 37.

Upravni odbor:

 • odlučuje o svim bitnim pitanjima za rad Udruge između dvije Skupštine, u skladu s usvojenim Programom rada
 • odlučuje o članstvu u Udruzi
 • vodi stegovni postupak i odlučuje o stegovnim mjerama
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta
 • odlučuje o osnivanju ustrojstvenih oblika
 • upravlja imovinom Udruge
 • bira i razrješuje Dopredsjednika i Izvršnog direktora Udruge
 • priprema dokumente za Skupštinu
 • odlučuje i o drugim pitanjima sukladno Zakonu, Statutu i drugim aktima udruge.

Članovi Upravnog odbora svoje dužnosti obavljaju bez novčane naknade (volonterski), osim Predsjednika Udruge koji može biti zaposlen.

Članak 38.

Predsjednik putem elektroničke pošte saziva sjednice, i rukovodi sjednicama Upravnog odbora, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik.
Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

O pitanjima iz svoje nadležnosti Upravni odbor odlučuje javno natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Članovi Upravnog odbora mogu sudjelovati na sjednici preko videokonferencije.

3. Predsjednik Udruge

Članak 39.

Predsjednik Udruge ovlašten je za predstavljanje i zastupanje Udruge.

Predsjednika Udruge bira Skupština na period od četiri godine.
Ista osoba može biti može biti birana više puta uzastopce za Predsjednika Udruge.

U slučaju dugotrajne spriječenosti, Predsjednika zamjenjuje Dopredsjednik koji preuzima sve ovlasti Predsjednika.

Za svoj rad Predsjednik Udruge je odgovoran Skupštini Udruge kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

Predsjednik može biti zaposlenik udruge, a odluku o zapošljavanju donosi Upravni odbor.

Članak 40.

Predsjednik:

 • Saziva skupštinu Udruge, u skladu sa Statutom
 • Predlaže dnevni red Skupštine
 • Skupštini Udruge predlaže plan rada i financijski plan Udruge za slijedeću kalendarsku godinu
 • Skupštini Udruge podnosi godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće Udruge
 • Rukovodi  radom  Udruge  u  skladu  sa  Zakonom, Statutom, općim aktima Udruge i odlukama Skupštine i Upravnog odbora te predsjedava radom Skupštine i potpisuje odluke Upravnog odbora i Skupštine
 • zastupa  i  predstavlja  Udrugu i odgovoran  je  za zakonitost rada Udruge
 • Naredbodavac je za blagajničko poslovanje udruge
 • Potpisuje ugovore i daje naloge o realizaciji programa i financijskog  plana Udruge
 • Organizira obavještavanje javnosti o radu Udruge
 • Vodi brigu o izvršavanju odluka Skupštine i Upravnog odbora
 • Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga
 • Sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge
 • Obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge

Članak 41.

Predsjednik može biti razriješen prije isteka mandata ukoliko:

 • Podnese ostavku na dužnost
 • Skupština ne usvoji godišnje izvješće o radu
 • Skupština  mu  iz  bilo  kojeg  drugog  razloga  izglasa nepovjerenje

Skupština može odlučivati o povjerenju Predsjedniku jedino ukoliko je prisutna natpolovična većina svih članova Udruge.

4. Dopredsjednik Udruge

Članak 42.

Upravni odbor iz svojih redova bira Dopredsjednika udruge na mandat od četiri godine, uz mogućnost reizbora. Dopredsjednik u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje Predsjednika Uduge u svim poslovima. Dopredsjednik može biti razriješen dužnosti i prije roka na koji je izabran:

 • na vlastiti zahtjev
 • ukoliko ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine, ako djeluje protivno zakonu ili Statutu, ili ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.

5. Izvršni direktor Udruge

Članak 43.

Izvršnog direktora bira i razrješuje dužnosti Upravni odbor Udruge na mandat od 4 godine s tim da može biti ponovno biran.

Izvršni direktor može biti zaposlenik Udruge, a odluku o zapošljavanju donosi Upravni odbor Udruge.

Članak 44.

Prava i obveze Izvršnog direktora Udruge

 • provodi delegirane mu ovlasti od strane Upravnog odbora
 • obavlja stručno-administrativne poslove Udruge
 • vodi popis članova Udruge
 • predlaže Upravnom odboru zapošljavanje, angažiranje i otpuštanje zaposlenih i volontera, te nadzire njihov rad u skladu sa Sistematizacijom radnih mjesta
 • uspostavlja i održava efektivnu internu i eksternu komunikaciju
 • radi na prikupljanju svih resursa za rad i koordinira njihovo korištenje
 • potpisuje ugovore i daje naloge o realizaciji programa i financijskog plana Udruge
 • rukovodi i ocjenjuje programe i aktivnosti
 • priprema godišnji proračun zajedno s Predsjednikom
 • predlaže pravila i strateške inicijative za Upravni odbor
 • komunicira s relevantnim akterima
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge
 • promiče Udrugu u javnosti pruža podršku radu Upravnog odbora
 • provodi projekte, ostale zadatke i dužnosti koje mu delegira Upravni odbor

IX. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 45.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarske djelatnosti sukladno članku 31. Zakona, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.

Članak 46.

Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

O raspolaganju imovinom odlučuje Upravni odbor Udruge.

Članak 47.

Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

X. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 48.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.
Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

XI. NADZOR

Članak 49.

Članovi udruge sami nadziru rad udruge.

Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statut ili drugi opći akt udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtjevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnjeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge.

XII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 50.

Udruga prestaje postojati

 • odlukom Skupštine Udruge o prestanku Udruge
 • u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Članak 51.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog  i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge.

Likvidator

Članak 52.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Članak 53.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština.

Članak 54.

Likvidator može biti pravna i fizička osoba koja nije član Udruge, a mora  raspolagati odgovarajućim stručnim znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine udruge.

Likvidator  ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge u visini koju određuje Upravni odbor na prvoj sjednici nakon njegovog  imenovanja.

XIII. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 55.

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem pred Skupštinom.

Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Udruge spor rješavaju pred nadležnim općinskim sudom.

Članak 56.

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.

U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

Članak 57.

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu  interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Upravni odbor Udruge i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 58.

U slučaju dvojbe glede sukoba interesa, član Udruge mora zatražiti mišljenje Upravnog odbora.

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa član Udruge dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa član Udruge je dužan učiniti sve što je potrebno da odijeli privatni od interesa Udruge.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

Statut Udruge je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu odredbama Statuta.

Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu članovima Udruge.

Upravni odbor razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje Prijedlog Statuta.

Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja redovnih članova Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 60.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 redovnih članova udruge.

Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pismenom obliku Predsjedniku Udruge, koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.

Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

Članak 61.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor Udruge.

Članak 62.

O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Skupština Udruge.

Članak 63.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Danom stupanja na snagu prestaje važiti Statut Udruge od 20.03.2013. godine.

 

Zagreb, 02.07.2018.

Predsjednica Udruge:

 

Maja Žarković